Discipline

Leeftijd

Locaties

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en lesgeldregeling Seewyn Kunsteducatie 2021-2022

1. Algemene voorwaarden

1.1. Cursusjaar
Het cursusjaar loopt van 23 augustus  t/m 10 juli. Een inschrijving is bindend voor het gehele jaar of de duur van de cursus, met uitzondering van die gevallen die bij punt 1.4 worden vermeld.

1.2. Inschrijving nieuwe leerlingen/ cursisten
Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de lessen ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de docent of op de administratie. Inschrijving biedt geen garantie op plaatsing. Zodra u een plaatsbevestiging ontvangt, ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

1.3. Wachtlijst 
Wanneer voor bepaalde lessen of cursussen de inschrijving de plaatsingsmogelijkheden overschrijdt, wordt een wachtlijst aangelegd.

1.4. Tussentijdse opzeggingen
Tussentijdse opzegging van lessen kan per 1 februari of kan tevens plaats vinden bij verhuizing of langdurige ziekte. Ontheffing van de lesgeldregeling wegens ziekte of ongeval wordt verleend indien de leerling de instelling om die reden gedurende langer dan drie maanden niet heeft  kunnen bezoeken. Het verzoek tot ontheffing dient schriftelijk bij de directie te worden ingeleverd. Deze ontheffing geldt niet voor de zomermaanden. In geval van zwangerschap wordt maximaal vier maanden ontheffing verleend. Bij cursussen die korter dan 30 weken duren wordt, in geval van ziekte, maximaal de helft  van het cursusgeld kwijtgescholden. Bij cursussen die 30 weken of langer duren geldt de regeling dat de eerste 3 maanden voor eigen risico zijn. Er worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

1.5. Ziekte van docenten 
Bij ziekte van docenten wordt geen vermindering van lesgeld verleend. Wel wordt, wanneer de docent naar verwachting langere tijd afwezig is, voor vervanging gezorgd. De instelling garandeert per seizoen 90 % van de lesweken. Kan daar door omstandigheden niet aan worden voldaan, dan wordt restitutie op het lesgeld verleend of voor vervanging gezorgd.

1.6. Gesprek met coördinatoren 
Ouders/verzorgers en leerlingen die een gesprek met één van de coördinatoren willen, kunnen hiervoor telefonisch een afspraak maken.

1.7. Bijdrageregeling minima 
De gemeenten hebben zelf speciale regelingen voor mensen met een laag inkomen. Via die regelingen is er een ruime vergoeding mogelijk voor het volgen van lessen. Informeer bij uw gemeente.

1.8. Plaatsingsbeleid instrumentale/ vocale lessen 
De afdeling Muziek hanteert het volgende plaatsingsbeleid met betrekking tot de jaarcursus instrumentaal/vocaal:
• als eerste worden bestaande leerlingen geplaatst;
• als tweede worden de uitstromende AMV-ers geplaatst;
• daarna de leerlingen die zich tevens voor een ensemble hebben ingeschreven;
• vervolgens worden leerlingen die langer dan een jaar op de wachtlijst staan geplaatst;
• alle overige leerlingen, waaronder ook die van buiten de gemeenten (op datum plaatsing van inschrijving)

1.9. Voortzetting bestaande inschrijving 
Reeds ingeschreven leerlingen die hun lessen het volgende seizoen willen voortzetten ontvangen een doorstromersformulier en dienen het formulier uiterlijk 25 juni 2021 te hebben ingeleverd. Door ondertekening en inlevering van dit formulier ontstaat de verplichting tot voldoening van het lesgeld.

1.10. Lestijden
De lestijd wordt in onderling overleg met de docent vastgesteld. Voor de grotere ensembles, de cursussen en de theorielessen wordt een vaste tijd afgesproken waaraan de deelnemers zich moeten conformeren.

1.11. Rapporten 
Voor de kerst- en de zomervakantie ontvangen de muziekleerlingen een rapport over hun vorderingen. Leerlingen die aan het einde van een cursusjaar examen hebben afgelegd ontvangen voor de zomervakantie geen rapport.

1.12 Foto’s en Filmmateriaal
Er kunnen gedurende het cursusjaar foto’s en/of film materiaal worden gemaakt voor o.a. de website of andere marketingdoeleinden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich hiermee akkoord. Cursisten die hier niet mee akkoord gaan kunnen dat bij het inschrijven kenbaar maken.

2. Lesgeldregeling

2.1 BTW
Alle leerlingen/cursisten vanaf 21 jaar en ouder zijn BTW-plichtig. Er zijn enkele uitzonderingen.

2.2 Betaling lesgelden
Ter inning van de verschuldigde lesgelden wordt éénmaal per jaar, doorgaans in het najaar, een factuur verzonden.
Er zijn twee betalingsmogelijkheden:
1. Via het aanmeldingsformulier verleent de lesgeldplichtige een machtiging voor 4, 6 of 8 termijnen.
2. Het cursusgeld wordt voldaan met behulp van een totaal factuur.

De lesgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien betaling niet tijdig geschiedt, worden herinneringskosten ten bedrage van € 6,- in rekening gebracht. Blijft betaling binnen de in deze herinnering gestelde termijn alsnog uit, dan wordt de cursist/leerling de toegang tot de cursus/ les ontzegd, totdat de betalingsverplichting is voldaan. Het bedrag van de kosten verbonden aan de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, wordt verhaald op de lesgeld plichtige. In dit geval is terstond het totaal verschuldigde bedrag in zijn geheel opeisbaar.

3. Privacy en persoonsgegevens

Kijk hier voor ons privacy statement.