Discipline

Leeftijd

Locaties

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en lesgeldregeling Seewyn Kunsteducatie

Toepassing algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op Seewyn kunsteducatie. Hierna te noemen Seewyn. Seewyn behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

1. Begrippen
1.1
Cursus: een afgebakende serie van lessen. Een cursus kan op meerdere momenten in een jaar starten, heeft een duur van 1 tot 39 weken en stopt automatisch na de laatste les. Cursussen zijn exclusief lesmateriaal en instrument.
1.2 Cursusjaar: het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De lessen en cursussen sluiten aan bij de vakanties van voortgezet onderwijs Noord-Nederland.
1.3 Cursist/deelnemer/leerling: de natuurlijke persoon die ingeschreven en geplaatst is voor een cursus aangeboden door Seewyn.
1.4 Betalingsplichtige: degene die het les-/cursusgeld verschuldigd is. Indien de deelnemer bij het begin van het cursusjaar of bij het begin van de cursus de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is het lesgeld verschuldigd door diens wettelijk vertegenwoordiger zoals een van de ouders, de voogd, verzorger, vereniging of instelling.
1.5 Les-/cursusgeld (hierna lesgeld): het bedrag dat de deelnemer aan Seewyn verschuldigd is voor het volgen van een cursus aangeboden door Seewyn. Het verschuldigde lesgeld wordt jaarlijks voorafgaande aan de start van het seizoen vastgesteld en conform artikel 4.1 bekend gemaakt.

2. Algemene voorwaarden
2.1 Cursusjaar
Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Een inschrijving is bindend voor het gehele jaar of de duur van de cursus, met uitzondering van die gevallen die bij punt 1.4 worden vermeld.
2.2 Inschrijving nieuwe leerlingen/ cursisten
Inschrijving vindt plaats doormiddel van inschrijving via de website. Inschrijving biedt geen garantie op plaatsing. Zodra u een plaatsbevestiging ontvangt, ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.
2.3 Weigering
Een inschrijving kan door Seewyn zonder opgave van reden worden geweigerd.
2.4 Wachtlijst 
Wanneer voor bepaalde lessen of cursussen de inschrijving de plaatsingsmogelijkheden overschrijdt, wordt een wachtlijst aangelegd.
2.5 Onvoldoende inschrijvingen
Indien de situatie ontstaat dat er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een cursus, heeft Seewyn de mogelijkheid de cursus te verzetten of te annuleren.
2.6 Tussentijdse opzeggingen
Tussentijdse opzegging van lessen kan per 1 februari of kan tevens plaatsvinden bij verhuizing of langdurige ziekte. Ontheffing van de lesgeldregeling wegens ziekte of ongeval wordt verleend indien de leerling de instelling om die reden gedurende langer dan drie maanden niet heeft kunnen bezoeken. Het verzoek tot ontheffing dient schriftelijk bij de administratie te worden ingeleverd. Deze ontheffing geldt niet voor de zomermaanden. In geval van zwangerschap wordt maximaal vier maanden ontheffing verleend. Bij cursussen die korter dan dertig weken duren wordt, in geval van ziekte, maximaal de helft  van het cursusgeld kwijtgescholden. Bij cursussen die dertig weken of langer duren, geldt de regeling dat de eerste drie maanden voor eigen risico zijn. Er wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Wijzigingen in cursusvorm zijn in overleg met de docent beperkt mogelijk.
2.7 Opzegging cursus door Seewyn
Beëindiging van de cursus door Seewyn kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden indien er zwaarwichtige redenen aanwezig zijn zoals wangedrag of wanbetaling van de deelnemer. In dergelijke gevallen ontstaat er geen recht op restitutie van betaald lesgeld, dan wel ontslaan van de verplichting tot het betalen van het resterende verschuldigde lesgeld.
2.8 Ziekte van docenten 
Bij ziekte van docenten wordt geen vermindering van lesgeld verleend. Wel wordt, wanneer de docent naar verwachting langere tijd afwezig is, voor vervanging gezorgd. Seewyn Kunsteducatie garandeert per seizoen 90 % van de lesweken. Kan daar door omstandigheden niet aan worden voldaan, dan wordt restitutie op het lesgeld verleend.
2.9 Bijdrageregeling minima 
Via speciale regelingen is er een ruime vergoeding mogelijk voor het volgen van lessen. Lees hier meer daarover of informeer bij uw gemeente.
2.10 Plaatsingsbeleid instrumentale/ vocale lessen 
Wij hanteren het volgende plaatsingsbeleid met betrekking tot de instrumentale en vocale muzieklessen:
• als eerste worden bestaande leerlingen geplaatst;
• daarna de leerlingen die zich tevens voor een ensemble hebben ingeschreven;
• vervolgens worden leerlingen die langer dan een jaar op de wachtlijst staan geplaatst;
• alle overige leerlingen, waaronder ook die van buiten de gemeenten (op datum plaatsing van inschrijving).
2.11 Voortzetting bestaande inschrijving 
Reeds ingeschreven leerlingen die hun lessen het volgende seizoen willen voortzetten, ontvangen een e-mail. Zij dienen zich opnieuw in te schijven voor het nieuwe seizoen uiterlijk 24 juni.
2.12 Lestijden
De lestijd wordt in onderling overleg met de docent vastgesteld. Voor de grotere ensembles, de cursussen en de theorielessen wordt een vaste tijd afgesproken waaraan de deelnemers zich moeten conformeren.
2.13 Foto’s en Filmmateriaal
Er kunnen gedurende het cursusjaar foto’s en/of filmopnames worden gemaakt voor onder andere de website van Seewyn Kunsteducatie of andere marketingdoeleinden. Cursisten die hier niet mee akkoord gaan, kunnen dat bij het inschrijven kenbaar maken.

3. Lesgeldregeling

3.1 Lesgeld
Via de website worden de tarieven van alle mogelijke cursussen gepubliceerd. Deelnemer dient voorafgaand aan de inschrijving zich goed op de hoogte te stellen van het tarief van de cursus waar deelnemer zich voor inschrijft.
3.2 BTW
Alle leerlingen/cursisten vanaf 21 jaar en ouder zijn BTW-plichtig.
3.2 Betaling lesgelden
Wanneer men zich inschrijft via de website heeft men drie keuzemogelijkheden:
a. een machtiging voor 8 termijnen,
b. een machtiging voor 1 termijn,
c. een factuur naar derden. Stichting Leergeld/Jeugdfonds cultuur. Of naar een muziekvereniging.
In het geval van Stichting Leergeld/Jeugdfonds cultuur moet een verklaring van de aanvraag worden bijgevoegd.

Indien betaling niet tijdig geschiedt wordt er een herinnering gestuurd. Blijft betaling binnen de, in deze herinnering gestelde, termijn alsnog uit, dan wordt de cursist/leerling de toegang tot de cursus/ les ontzegd, totdat de betalingsverplichting is voldaan. Het bedrag van de kosten verbonden aan de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, wordt verhaald op de lesgeldplichtige. In dit geval is terstond het totaal verschuldigde bedrag in zijn geheel opeisbaar.

4. Behandeling klachten en vragen

Ouders en leerlingen/cursisten welke vragen of klachten hebben betreffende de les, cursus of activiteit kunnen dit bespreken met de desbetreffende docent. Indien het gesprek niet het beoogde resultaat oplevert, kunt u contact opnemen met de directeur. Voor vragen of klachten op het gebied van de organisatie kunt u tevens terecht bij de directeur.

5. Privacy en persoonsgegevens

Kijk hier voor ons privacy statement.